Get Meal Online

Best Food In Town
800 N. New Rd, PLEASANTVILLE, NJ 08232

59. Plain Lo Mein $5.50
60. House Lo Mein $7.25
61. Chicken Lo Mein $6.75
62. Roast Pork Lo Mein $6.25
63. Beef Lo Mein $6.95
64. Shrimp Lo Mein $7.25
65. Vegetable Lo Mein $5.75
66. Lobster Lo Mein $7.95
67. Seafood Lo Mein $7.25